Kontaktujte nás
552 532 411, 739 684 158
info@exekutor-struminsky.cz

Pro povinné

Jaký je cíl exekuce?

Cíl exekučního řízení je přimět DLUŽNÍKA (povinného), v naprostém souladu se zákonem, řešit momentální finanční problém, ať už tento problém vznikl nedbalostí či vědomě. Cílem exekuce je vyřídit ji co nejrychleji. Rychlost vyřízení je důležitá, protože s narůstající dobou exekuce totiž obvykle narůstá i výše celkové dlužné částky.

Jak se stávám povinným (dlužníkem)?

Na základě pověření exekutora soudem k provedení exekuce.

Co nastane, jestliže se stanu dlužníkem?

Na základě exekuce můžete očekávat kontakt od exekučního úřadu. Tento úřad s vámi projedná způsoby řešení Vašeho momentálního finančního problému. Pokud si přejete úřad kontaktovat sám, využijte sekci kontakty.

Obdržel jste poštou vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz či jiný dokument soudního exekutora?

Chcete se s exekutorem domluvit na nejméně bolestivém úředním postupu? Pak prosím pozorně čtěte následující postup. Pokud dodržíte všechny níže uvedené podmínky, budete mít jistotu, že exekuce proběhne rychle a Vy se tak vyhnete zbytečnému zvyšování exekučních nákladů.

Zaplacení dluhu lze vyjednat několika způsoby. Upřednostňujeme telefonický kontakt – sekce kontakty. Dále je možno úřad navštívit osobně v úředních hodinách  nebo zaslat zprávu elektronickou poštou – sekce kontakty.

Při telefonním kontaktu budete nejprve hovořit s operátorkou, která bude vyžadovat následující údaje:

  1. Jméno, příjmení, telefonní číslo, spisovou značku a koho chcete spojit. V případě, že s naším úřadem komunikujete poprvé, sdělíte operátorce názvy doručených dokumentů a ta po vyhodnocení situace sama zvolí osobu, s níž vás spojí, popřípadě se pokusí vyřídit obsah telefonického hovoru sama.
    Spisová značka bývá obvykle vyznačena v pravém horním rohu dokumentu soudního exekutora hned pod hlavičkou a má tvar 201 Ex XXXXX/XX. Po sdělení spisové značky budete přepojeni na pracovníka, který s vámi bude situaci řešit.
  2. Po přepojení sdělíte pracovníkovi opět své jméno, příjmení, telefon a spisovou značku a stručně popíšete situaci. Buďte prosím připraveni na to, že budete dotazováni na reálný termín zaplacení dluhu. Dohodu pracovník zapíše do systému a termín zaplacení do elektronického kalendáře. Dobře si zapamatujte obsah rozhovoru, zejména pak termíny a částky, které vám pracovník určil. Písemně dohody zasíláme zcela výjimečně. Dodržením podmínek určených pracovníkem úřadu předejdete v budoucnu dalším exekučním úkonům exekutora, které mohou mít za následek výrazné zvýšení exekučních nákladů.

Co je dlužná částka?

Dlužná částka je přesně vymezena ve výzvách exekutora ke splnění vymáhané povinnosti a v následných exekučních příkazech. Obvykle jde o jistinu (původní dlužná částka), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení a v tomto exekučním řízení plus náklady exekuce. Přesnou částku se může dozvědět kontaktováním exekutorského úřadu.

Kam hradit platby dlužníků Exekutorskému úřadu?

Pro platby dlužníků v korunách: Komerční banka, a.s., č.ú. 107-8037170237/0100
IBAN CZ3001000001078037170237
BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX
Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo jednací uvedené za 201 EX bez lomítka, jako specifický symbol uvádějte Vaše rodné číslo nebo IČ. 
Platbu na exekuovaný dluh je možné provést i hotově v pokladně Exekutorského úřadu Karviná, na adrese Komorní 583/4, Český Těšín, PSČ 737 01.

Info k placení exekuce

Dluh by měl být placen povinným přímo soudnímu exekutorovi, pokud on sám neurčí jinak. Placením oprávněnému se povinný nevyhýbá povinnosti zaplatit náklady exekuce, jen se tím zkomplikuje kontrola plateb, což může mít za následek prodloužení doby trvání exekuce a zvýšení nákladů exekučního řízení. Dalším exekučním úkonům se povinný vyhne včasným a řádným placením tak, jak bylo dohodnuto s pracovníkem úřadu. Opoždění platby je vyhodnocováno informačním systémem hlídání plateb exekutora jako porušení dohody a  pracovníci exekutorského úřadu budou provádět další exekuční úkony k vymožení pohledávky oprávněného a nákladů exekuce.

Možné způsoby placení:

  1. Kterákoliv pobočka Komerční banky a.s., č.ú: 107-8037170237/0100, variabilní symbol: spisová značka bez symbolu 201 Ex a bez lomítka (variabilní symbol je nutné vždy uvést, a to z důvodu řádné a bezpečné identifikace platby, např. 201 Ex 00345/16 = VS 0034516).
  2. Pokladna EÚ v Českém Těšíně
  3. Platba složenkou, kterou je třeba řádně vyplnit a uvést variabilní symbol (viz.  placení v bance – bod 1).

Doporučujeme povinným hradit svůj dluh hotovostními platbami na pokladnách poboček Komerční banky a.s.. Díky on-line přístupu k účtu jsme schopni ihned identifikovat došlou platbu a přiřadit ji k patřičnému spisu.

Při placení složenkou je třeba počítat s určitým prodlením ode dne podání na poště do dne doručení na náš účet, proto je nutné na tento způsob placení upozornit pracovníka úřadu, který podle toho určí termín platby.

Jak elektronicky komunikovat s Exekutorským úřadem?

V případě že s exekutorským úřadem komunikujete prostřednictvím elektronické komunikace na dálku zasíláním e-mailů, postupujte, prosím, následovně. Podání (v elektronické podobě e-mailem) doplňte zaručeným elektronickým podpisem ve lhůtě tří dnů (ve smyslu zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb.), případně vaše podání zašlete ze své datové schránky do datové schránky exekutorského úřadu nebo doručte provozovatelem poštovných služeb či osobně do tří dnů originál dokumentu shodného znění na podatelnu exekutorského úřadu. Upozorňujeme Vás zdvořile, že pokud nebude takto učiněno, nebude k Vašemu podání přihlíženo a bude považováno za nedoručené.